สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • คุณสมบัติ
  • บุคคลผู้ทรงเกียรติ ,ทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการคุณต่อสมาคม
  • กรรมการลงมติให้เป็นสมาชิกของสมาคม
  • มีอายุตามคณะกรรมการ สมาคมฯ ชุดนั้นๆ
 • สิทธิ ประโยชน์
  • สิทธิในการได้รับยกเว้นค่าสมาชิกแรกเข้า
  • สิทธิในกาได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี