สมาชิกภาคี

* คุณสมบัติ
o ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา หรือทันตกรรม ทันตแพทยสภา  และ
o ปฏิบัติงานด้านการเสริมความงามทั้ง เวชศาสตร์ความงาม และศัลยศาสตร์ความงาม รวมถึงงานทันตกรรมที่เกี่ยวกับความงาม เช่น ทันตกกรมความงามทุกสาขา  ,ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า เป็นตัน
o สมาชิกที่เข้าสู่กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ศีลธรรม และทักษะ ต่างๆ ตามกระบวนการของสมาคมฯ ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
o ไม่เป็นผู้ต้องคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา ทั้งอยู่ในระหว่างขบวนการสอบสวน ,ไตรสวน หรือกรณีคดีถึงที่สุดแล้ว ( ยกเว้นคดีผู้บริโภค )
* สิทธิ ประโยชน์
o สิทธิในการปรับขึ้นเป็นสมาชิกสมทบ เมื่อท่านพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าการเป็นสมาชิกภาคี
o สิทธิฝึกอบรมระดับต่างๆ ทีสมาคมจัด หรือสมาคมรับรอง
o ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และการประชุมวิชาการต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ หรือสมาคมฯ ร่วมจัด ในราคาส่วนลด 3% ของราคาปกติ หรือราคาไม่เป็นสมาชิก
o สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน social network ในกลุ่มของสมาชิกภาคี
o กรณีการอบรมที่รับจำนวนจำกัด สมาชิกภาคีจะได้รับการพิจารณาก่อนผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ซึ่งต้องติดตามข่าวสาร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หรือประชุม มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ได้
o สิทธิปรึกษาปัญหาโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการ สมาคมฯ
o สิทธิปรึกษา และแก้ไขปัญหากรณีต่างๆ โดยคณะกรรมการ สมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายตามจริง หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ
o สิทธิใช้ขบวนการไกล่เกลี่ย ของสมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่าย ( ตามจริง ) หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ
* หน้าที่ และข้อปฏิบัติ
o เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ถ้าเข้าร่วมได้
o เข้ารับการอบรม ประชุมต่างๆ ตามวาระ ของสมาคมฯ ตามสมควร
o ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การออกหน่วย ,การผลักดันนโยบายต่างๆ เป็นต้น
o รักษา และปกป้องเกียรติยศแห่งสมาชิกภาพ รวมถึงเกียรติยศ ของสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
o ไม่ใช้สมาชิกภาพ แห่งสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย ในการโฆษณา หรือ / และหาผลประโยชน์ ไม่ว่าด้วยวิธี กระบวนการใดๆ
o รักษาเกียรติแห่งการเป็นแพทย์ความงาม ทันตแพทย์ ทั้งส่วนบุคคล และให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพในสมาคมฯ รวมถึงสมาคมอื่นๆ โดยไม่พูด ,เขียน หรือกระทำการใดๆ ต่อสาธารณะ ที่เป็นการยกตน ให้เหนือผู้อื่น หรือสร้างความเข้าใจผิดให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถเหนือ แพทย์ท่านอื่นโดยเด็ดขาด
o ต้องปฏิบัติตัวตามข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด
* การสมัคร
o ติดต่องานทะเบียน และสาราณียกร :
* นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์ ; tel. 086-3626439 : line ; dr.shipuro@Juthapot : ID line ; shippyship
o ค่าสมัครสมาชิกภาคี แรกเข้า ไม่มี ฟรี ( มติจากคณะกรรมการ สมาคมฯ 1 เมษายน 2559 ยังจะไม่มีการเรียกเก็บ )
o ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาคี รายปี ไม่มี ฟรี
* การพ้นจากสมาชิกภาพ การเป็นสมาชิกสมทบ
o มีความผิดร้ายแรง ตามประมวลกฏหมายอาญา หรือความผิดที่คณะกรรมการไตร่สวน ,หรือคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ