สมาชิกสมทบ

 • คุณสมบัติ

  • ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา มากกว่า 3 ปี ( เพื่อไม่ให้กระทบระบบแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และการใช้ทุน ) และ

  • ปฏิบัติงานด้านการเสริมความงามทั้ง เวชศาสตร์ความงาม และศัลยศาสตร์ความงามมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • สมาชิกที่เข้าสู่กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ศีลธรรม และทักษะ ต่างๆ ตามกระบวนการของสมาคมฯ ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

  • ไม่เป็นผู้ต้องคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา ทั้งอยู่ในระหว่างขบวนการสอบสวน ,ไตรสวน หรือกรณีคดีถึงที่สุดแล้ว ( ยกเว้นคดีผู้บริโภค )

 • สิทธิ ประโยชน์

  • สิทธิฝึกอบรมระดับต่างๆ ทีสมาคมจัด หรือสมาคมรับรองเพื่อสิทธิในการสอบเพื่อรับรองความรู้ความสามารถตามระดับต่างๆ

  • ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และการประชุมวิชาการต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ หรือสมาคมฯ ร่วมจัด ในราคาสมาชิก

  • สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน social network ในกลุ่มของสมาชิกสมทบ

  • กรณีการอบรมที่รับจำนวนจำกัด สมาชิกสมทบจะได้รับการพิจารณาก่อนผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ซึ่งต้องติดตามข่าวสาร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หรือประชุม มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ได้

  • สิทธิปรึกษาปัญหาโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการ สมาคมฯ

  • สิทธิปรึกษา และแก้ไขปัญหากรณีต่างๆ โดยคณะกรรมการ สมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายตามจริง หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ

  • สิทธิใช้ขบวนการไกล่เกลี่ย ของสมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่าย ( ตามจริง ) หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ

  • สิทธิในการรับ CME จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อใช้ประกอบการต่ออายุ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุก 5 ปี

  • สิทธิการรับแต้มสะสมวิชาการสมาคมฯ หรือ TACScore ( นอกเหนือจาก CME ) เพื่อรับการปรับขึ้นสู่ สมาชิกวิสามัญ ( ตามข้อกำหนด ) และสิทธิเพื่อเข้ารับสิทธิการประเมิน หรือสอบการรับรองความรู้ความสามารถในระดับต่างๆ ( ตามข้อกำหนด ) ซึ่งต้องมีแต้มสะสม 20 แต้มขึ้นไป ร่วมกับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี อย่างสม่ำเสมอ

 • หน้าที่ และข้อปฏิบัติ

  • ต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรักษาสิทธิในการปรับระดับเป็นสมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสามัญ อันทรงเกียรติ ในที่สุด

  • เข้ารับการอบรม ประชุมต่างๆ ตามวาระ ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

  • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การออกหน่วย ,การผลักดันนโยบายต่างๆ เป็นต้น

  • รักษา และปกป้องเกียรติยศแห่งสมาชิกภาพ รวมถึงเกียรติยศ ของสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

  • ไม่ใช้สมาชิกภาพ แห่งสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย ในการโฆษณา หรือ / และหาผลประโยชน์ ไม่ว่าด้วยวิธี กระบวนการใดๆ

  • รักษาเกียรติแห่งการเป็นแพทย์ความงาม ทั้งส่วนบุคคล และให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพในสมาคมฯ รวมถึงสมาคมอื่นๆ โดยไม่พูด ,เขียน หรือกระทำการใดๆ ต่อสาธารณะ ที่เป็นการยกตน ให้เหนือผู้อื่น หรือสร้างความเข้าใจผิดให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถเหนือแพทย์ท่านอื่นโดยเด็ดขาด

  • ต้องปฏิบัติตัวตามข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด

 • การสมัคร

  • ติดต่องานทะเบียน และสาราณียกร :

   • นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์ ; 086-3626439 : line ; dr.shipuro@Juthapot : ID line ; shippyship

  • ค่าสมัครสมาชิกสมทบ แรกเข้า 5,000 บาท ( มติจากคณะกรรมการ สมาคมฯ 1 เมษายน 2559ยังจะไม่มีการเรียกเก็บ )

  • ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมทบ รายปี 4,000 บาท / ปี ( แจ้ง และ เรียกเก็บ โดยมีเวลาชำระ 1 เดือน ถ้ายังไม่สามารถชำระได้ จะเรียกเก็บครั้งที่ 2 มีเวลาชำระ 15 วัน ถ้ายังไม่ชำระ ถือว่าไม่ชำระในปีนั้นๆ )

  • บัญชีชำระเงิน ชื่อบัญชี : นายธนวรรฒน์ โชติมา และนายพัชรพงศ์ ภัทราสินสมุทร

ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ 008-3-81756-9

 • การพ้นจากสมาชิกภาพ การเป็นสมาชิกสมทบ

  • ขาดการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ ติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้ถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิกโดยเด็ดขาด

  • ไม่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมทบ รายปี 2 ครั้งติดต่อกัน ให้ถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิกโดยเด็ดขาด ( เรียกเก็บย้อนหลัง )

  • มีความผิดร้ายแรง ตามประมวลกฏหมายอาญา หรือความผิดที่คณะกรรมการไตร่สวน ,หรือคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ