สมาชิกสามัญ

 • คุณสมบัติ
  • ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา มากกว่า 5 ปี และ
  • ปฏิบัติงานด้านการเสริมความงามทั้ง เวชศาสตร์ความงาม และศัลยศาสตร์ความงามมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สมาชิกที่เข้าสู่กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ศีลธรรม และทักษะ ต่างๆ ตามกระบวนการของสมาคมฯ ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  • ไม่เป็นผู้ต้องคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา ทั้งอยู่ในระหว่างขบวนการสอบสวน ,ไตรสวน หรือกรณีคดีถึงที่สุดแล้ว ( ยกเว้นคดีผู้บริโภค )
คุณสมบัติร่วม ที่สมาชิกวิสามัญ ต้องมีในการปรับขึ้นสู่สมาชิกสามัญ คือ
1.คณะกรรมการ สมาคมฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามสมาชิกวิสามัญ ที่มีสิทธิ์ในการปรับขึ้นสู่สมาชิกสามัญ อันทรงเกียรติ ( ตามข้อกำหนด )
2.ต้องได้รับ TACScore สะสม ( ตามข้อกำหนด )
3.ต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน
4.คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นควรให้เป็นสมาชิกสามัญได้ โดยต้องได้รับการเสนอรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา จากคณกรรมการสมาคมฯ และมีคณะกรรมการสมาคมฯ ลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
 • สิทธิ ประโยชน์
  • สิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ Self Qualification
  • สิทธิการสอบเพื่อรับการรับรองความรู้ความสามารถของสมาคม ฯ
   • ระดับ Fellowship of Aesthetic Practice : F-TACS
   • ระดับ Diploma of Region : D-TACS ( ………………… )
   • ระดับ Certification of Practice : C-TACS ( …………………. )
  • สิทธิฝึกอบรมระดับต่างๆ ที่สมาคมจัด หรือสมาคมรับรองเพือขอประเมินความรู้ความสามารถ
  • ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และการประชุมวิชาการต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ หรือสมาคมฯ ร่วมจัด ในราคาสมาชิกสามัญ
  • สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน social network ในกลุ่มของสมาชิกสามัญ
  • กรณีการอบรมที่รับจำนวนจำกัด สมาชิกสามัญจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ซึ่งต้องติดตามข่าวสาร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หรือประชุม มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ได้
  • สิทธิปรึกษาปัญหาโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการ สมาคมฯ
  • สิทธิปรึกษา และแก้ไขปัญหากรณีต่างๆ โดยคณะกรรมการ สมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายตามจริง หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ
  • สิทธิใช้ขบวนการไกล่เกลี่ย ของสมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่าย ( ตามจริง ) หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ
  • สิทธิในการรับ CME จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อใช้ประกอบการต่ออายุ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุก 5 ปี
  • สิทธิการรับแต้มสะสมวิชาการสมาคมฯ หรือ TACScore ( นอกเหนือจาก CME ) เพื่อเข้ารับสิทธิการประเมิน หรือสอบการรับรองความรู้ความสามารถในระดับต่างๆ ( ตามข้อกำหนด ) ซึ่งต้องมีแต้มสะสมจากทุกระดับการเป็นสมาชิก 80 แต้มขึ้นไป ร่วมกับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี อย่างสม่ำเสมอ
  • สิทธิในการลงสมัครรับเลือกนายก ,ลงคะแนนเลือกนายก และออกเสียง ลงคะแนน ,แสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ของสมาคมฯ
 • หน้าที่ และข้อปฏิบัติ
  • ต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี เพื่อรักษาสิทธิในการเป็นสมาชิกสามัญ อันทรงเกียรติ และสิทธิการสอบเพื่อรับการรับรองความรู้ความสามารถระดับต่างๆ
  • เข้ารับการอบรม ประชุมต่างๆ ตามวาระ ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง
  • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การออกหน่วย ,การผลักดันนโยบายต่างๆ เป็นต้น
  • ร่วมแสดงความคิดเห็น และออกเสียง ในประเด็นสำคัญ ของสมาคมฯ
  • รักษา และปกป้องเกียรติยศแห่งสมาชิกภาพ รวมถึงเกียรติยศ ของสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
  • ไม่ใช้สมาชิกภาพ แห่งสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย ในการโฆษณา หรือ / และหาผลประโยชน์ ไม่ว่าด้วยวิธี กระบวนการใดๆ
  • รักษาเกียรติแห่งการเป็นแพทย์ความงาม ทั้งส่วนบุคคล และให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพในสมาคมฯ รวมถึงสมาคมอื่นๆ โดยไม่พูด ,เขียน หรือกระทำการใดๆ ต่อสาธารณะ ที่เป็นการยกตน ให้เหนือผู้อื่น หรือสร้างความเข้าใจผิดให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถเหนือแพทย์ท่านอื่นโดยเด็ดขาด
  • ต้องปฏิบัติตัวตามข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด
 • การสมัคร
  • ติดต่องานทะเบียน และสารานียกร :
   • นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์ ; 086-3626439 : line ; dr.shipuro@Juthapot : ID line ; shippyship
  • ค่าสมัครสมาชิกสามัญ แรกเข้า 10,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสมาชิกสามัญ รายปี 1,000 บาท / ปี ( แจ้ง และ เรียกเก็บ โดยมีเวลาชำระ 1 เดือน ถ้ายังไม่สามารถชำระได้ จะเรียกเก็บครั้งที่ 2 มีเวลาชำระ 15 วัน ถ้ายังไม่ชำระ ถือว่าไม่ชำระในปีนั้นๆ )
  • บัญชีชำระเงิน ชื่อบัญชี : นายธนวรรฒน์ โชติมา และนายพัชรพงศ์ ภัทราสินสมุทร
ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ 008-3-81756-9
 • การพ้นจากสมาชิกภาพ การเป็นสมาชิกสามัญ
  • ขาดการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาคมฯ ติดต่อกัน 2 ครั้ง จะถูกปรับลงไปเป็นสมาชิกวิสามัญ และตัด TACScore 20 แต้ม ( ลดระดับเป็นสมาชิกวิสามัญ )
  • ไม่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสามัญ รายปี 2 ครั้งติดต่อกัน จะถูกปรับลงไปเป็นสมาชิกวิสามัญ และตัด TACScore 20 แต้ม ( เรียกเก็บย้อนหลังจนครบ แต่ไม่คืน TACScore )
  • มีความผิดร้ายแรง ตามประมวลกฏหมายอาญา หรือความผิดที่คณะกรรมการไต่สวน ,หรือคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ( หรือตามข้อบังคับของสมาคม )
  • เส้นทางการขึ้นสู่สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกสมทบ —> สมาชิกวิสามัญ —> สมาชิกสามัญ