ตราสมาคมWEB

วิสัยทัศน์ (Vision)

              เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน และเป็นเลิศทั้งด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย เป็นที่ยอมรับทั้งของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรวิชาชีพด้านเวชกรรมเสริมสวย ประชาชน และนานาชาติ

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาศักยภาพของสมาชิก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยให้ได้มาตรฐานสูงสุดแห่งวิชาชีพ

2.เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยของประเทศไทย และของอาเซียน

3.เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านวิชาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก

4.ประสานความร่วมมือของมวลสมาชิก ในการรักษามาตรฐานของวิชาชีพ และด้านศีลธรรมจริยธรรม

5.ประสานความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน

6.ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบระเบียบต่างๆด้านวิชาชีพ เพื่อการคุ้มครองแพทย์และประชาชนผู้มารับการบริบาล

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.สร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงาม ให้เกิดมีความร่วมมือที่จะช่วยส่งเสริมให้แพทย์ทางด้านนี้ มีศีลธรรม มีวัฒนธรรม มีจริยธรรม เพื่อให้ประจักษ์ถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพของตน

2.ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงาม เพื่อให้เกิดความรุดหน้า และให้แพทย์ทางสาขานี้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

3.ร่วมมือกันสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ เพื่อจะช่วยยกระดับฐานะในวิชาชีพศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงามต่อ ประชาชนคนไทยและต่อชาวต่างประเทศ

4.เผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงามให้กับวงการแพทย์ทั่วไป ให้มีความรู้ในวิชาการใหม่นี้

5.ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม หรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ มีความประพฤติดี และให้มีความเข้าใจในเรื่องของศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงามในทางที่ถูก

6.ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด

7.ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง