ขั้นตอนการสมัคร Self Qualification ดำเนินการดังนี้

1. เอกสารใบสมัคร ให้โหลดได้จากลิงค์

http://www.cosmeticsurgery.or.th/uncategorized/แบบ-ขอประเมิน/

ซึ่งจะเป็นไฟล์ word สามารถเติมข้อความลงไปได้เลยครับ รบกวนพิมพ์ นะครับ จะได้ลดความผิดพลาดจากการแกะลายมือครับ หลังจากลงข้อมูลในใบสมัครครบแล้ว ให้ save ก่อน ( หากมีปัญหาใดๆ จะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์กันใหม่ ) แล้ว attach file ส่งมาที่ email

Tacsthailand@gmail.com

ภายในวันที่ 30 ส.ค. 2559

เพื่อที่ผมจะทำทะเบียนรายชื่อผู้แจ้งความจำนงค์ไว้ล่วงหน้า รอเพียงเอกสารจริง คลิปวิดีโอ และหลักฐานการโอนเงิน ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร

2. โอนค่าสมัครขอประเมิน ตามกลุ่ม1-4 พร้อมค่าสมาชิกรายปีตามสถานะสมาชิกปัจจุบันที่เป็นอยู่ คือ
กลุ่ม 1-3 ค่าสมัคร 5,000 บาท
กลุ่ม 4 ค่าสมัคร 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี
สมาชิก สามัญ 1,000 บาท
สมาชิก วิสามัญ 3,000 บาท
สมาชิก สมทบ 4,000 บาท

เช่น กลุ่ม 2 + สมาชิกสมทบ โอน 5,000 + 4,000 =9,000 บาท เป็นต้น

ท่านที่ได้รับการปรับจากสมาชิกสมทบ มาเป็นสมาชิกวิสามัญ แล้วจ่ายเงินมาก่อนหน้า แล้ว 4,000 ให้หักเงินโอนออก 1,000 บาท โดยโอนเฉพาะค่าสมัครขอประเมินฯ ระบุว่า “จ่ายค่ารายปี” แล้ว

จากนั้นส่งเอกสารการจ่ายเงินแล้ว และหลักฐานการโอนค่าสมัคร เป็นรูปถ่าย มาที่ไลน์

dr.shipuro@Juthapot

พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าเป็นสมาชิกสามัญ วิสามัญ หรือสมทบ เพื่อการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และออกใบรับรองสมาชิกภาพ ( หากท่านยังไม่มี )

บช. โอนเงินค่าสมัคร :
กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
เลขที่ 008-3-81756-9
นายธนวรรฒน์ โชติมา และ นายพัชรพงศ์ ภัทราสินสุนทร

ภายในวันที่ 30 ส.ค. 2559

3. หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
3.2 สำเนาใบปริญญาบัตร
3.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
3.4 สำเนาหนังสือรับรองสมาชิกภาพ ( จ่ายค่าสมาชิกรายปีแล้ว แจ้งมาที่ผม ใบรับรองจะออกตามมาครับ )
3.5 สำเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมวิชาพื้นฐานเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย ที่อบรม 3 วัน 3.5.1 ท่านที่มาไม่ครบ 3 วัน จะไม่ได้รับ แต่ท่านจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ท่านไม่ได้มาอบรม โดยสอบพร้อมกับสมาชิกกลุ่ม 4 ( 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ) วันและเวลาเดียวกันครับ
3.5.2 ให้แจ้งชื่อมาที่ผม โดยตรง รายละเอียดการแจ้ง
– ชื่อนาม นามสกุล
– สถานภาพสมาชิก สามัญ วิสามัญ หรือสมทบ
– วิชาที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม
3.6 รายละเอียดหัตถการ จำนวน 2 ปีย้อนหลัง ดังนี้
– ชื่อ นามสกุลผู้ป่วย อายุ
– Diagnosis
– Procedure
– Result
– Complication ( ไม่ได้จับผิด แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงไหวพริบ ทักษะการแก้ปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะปานปลาย ฯลฯ ไม่มีใครไม่เคยพลาดนะครับ
– การแก้ไข Complication
3.7 สำเนาการโอนค่าสมัครขอประเมิน และค่าธรรมเนียมรายปี ( อันนี้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากรูปถ่ายสูญหาย )

ส่งเอกสารการสมัครมาที่
” สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย ประเทศไทย เลขที่ 619/21 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000″

ภายใน 30 สิงหาคม 2559

4. คลิปวิดีโอ จัดส่งได้ทั้งรูปแบบ
– CD/DVD : ติดรายละเอียดบนแผ่น ดังนี้
4.1.ชื่อ นามสกุล ผู้ขอประเมิน
4.2.ขอประเมิน เพื่อรับ fellowship / diploma / certified
4.3.ชื่อ หัตถการทั้งหมด ที่อยู่ในแผ่น
– ถ้าขอประเมินเป็น certified ให้ลงรายหัตถการ ให้หมด
– ถ้าขอประเมินเป็น. Diploma ให้แบ่งเป็นไฟล์ เช่น facial cosmetic sx ในไฟล์นั้น จะมีกี่หัตถการ ก็ใส่มา โดยใน 1 แผ่น อาจจะมีหลายไฟล์ ในแต่ละไฟล์ อาจมีหลายหัตถการ
– ถ้าขอเป็น fellowship ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่มี 3 part
– Flash drive นำใส่ซองพลาสติกใส
แนบรายละเอียดไว้ในซอง ดังนี้
4.1.ชื่อ นามสกุล ผู้ขอประเมิน
4.2.ขอประเมิน เพื่อรับ fellowship / diploma / certified
4.3.ชื่อ หัตถการทั้งหมด ที่อยู่ใน Flash drive
– ถ้าขอประเมินเป็น certified ให้ลงรายหัตถการ ให้หมด
– ถ้าขอประเมินเป็น. Diploma ให้แบ่งเป็นไฟล์ เช่น facial cosmetic sx ในไฟล์นั้น จะมีกี่หัตถการ ก็ใส่มา โดยอาจจะมีหลายไฟล์ ในแต่ละไฟล์ อาจมีหลายหัตถการ
– ถ้าขอเป็น fellowship ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่มี 3 part

ส่วนคลิปวิดีโอ ให้ตัดต่อ คัดเฉพาะส่วนที่ต้องการโชว์ให้คณะกรรมการประเมินทราบความยาวไม่เกิน 3-5 นาที ต่อคลิป ต่อรายหัตถการ ระบุชื่อคลิปตามรายหัตถการชัดเจน ด้วยการ Rename ใต้คลิปนั้นๆ เป็นชื่อรายหัตถการ

ที่อยู่จัดส่งคลิปวิดีโอ คือ

” สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย ประเทศไทย เลขที่ 619/21 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000″

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559