cropped-resize_โลโก้.jpg

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ

เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย

โดย สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 8, วันเสาร์ที่ 13 และวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการ ชั้น 9 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

 

 1.วัตถุประสงค์ – เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยของสมาชิก

2.ผู้เข้ารับการอบรม – สมาชิกทุกประเภทของสมาคมฯ

3.วิชาที่อบรม มี 7 วิชา

3.1 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                            1 ชั่วโมง

       วิทยากรโดย นพ.พินิจ หิรัญโชติ

3.2 เวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป                                        3 ชั่วโมง

      วิทยากรโดย นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร

3.3 เลเซอร์ในเวชศาสตร์เสริมสวย                                 3 ชั่วโมง

      วิทยากรโดย นพ.นิวัติ พลนิกร

3.4 การใช้ยาชาเฉพาะที่และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน   2 ชั่วโมง

      วิทยากรโดย พ.อ.นพ.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม

3.5 ความรู้พื้นฐานในด้านศัลยศาสตร์ 1                          3 ชั่วโมง

      วิทยากรโดย พ.อ.นพ.ชาญวิทย์ วัฒนสานติ์

3.6 ความรู้พื้นฐานในด้านศัลยศาสตร์  2                        3 ชั่วโมง

     วิทยากรโดย พ.อ.นพ.ชาญวิทย์ วัฒนสานติ์

3.7 ภาพรวมของศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า                   3 ชั่วโมง

     วิทยากรโดย นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์

4.สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

– ประกาศนียบัตร

– คะแนน CME

– คะแนนพัฒนาวิชาการของสมาคมฯ (TACS Score)

5.ตารางการอบรมเดือนสิงหาคม 2559

 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.      นายกสมาคมฯกล่าวเปิดงาน

                             (นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา)

09.15-10.15 น.      จริยธรรมและกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

                            (นพ.พินิจ หิรัญโชติ)

10.15-10.30 น.      พัก 15 นาที

10.30-12.30 น.      การใช้ยาชาเฉพาะที่และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน

                             (พ.อ.นพ.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม)

12.30-13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.30 น.      ความรู้พื้นฐานด้านศัลยศาสตร์ 1

                             (พ.อ.นพ.ชาญวิทย์   วัฒนสานติ์)

 

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2559

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.      เวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป       (นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร)

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.      เลเซอร์ในเวชศาสตร์เสริมสวย (นพ.นิวัติ พลนิกร)

 

 

ครั้งที่ 3 วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.      ความรู้พื้นฐานด้านศัลยศาสตร์ 2

                             (พ.อ.นพ.ชาญวิทย์  วัฒนสานติ์)

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.      ภาพรวมของศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า

                             (นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์)

 

6. ค่าอบรม (รวมค่าอาหาร)

– วิชาละ 2,500 บาท

– (ยกเว้นจริยธรรมและกฎหมาย และการใช้ยาชาเฉพาะที่) 2,500 บาท

Picture1(นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา)

รักษาการนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

 อนุมัติตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559