tana

สารจากรักษาการนายก

สวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่าน :

         เวลาผ่านมา 7 เดือนเต็ม จากวันที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการนายก 17 มกราคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559 ผมคณะกรรมการและคณะทำงานได้ทำงานตามหลักการที่ได้แถลงไว้คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี ริเริ่ม รวดเร็ว นำสมาชิกสมาคมสู่เป้าหมาย

         วันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เรียนเชิญสมาชิกสามัญโดยเฉพาะเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1.พบปะทำความรู้จักสมาชิกสามัญให้ดียิ่งขึ้น

2.สรุปการทำงานของคณะกรรมการและคณะทำงาน

3.ปรับปรุงข้อกำหนดสมาชิกแต่ละประเภท

4.ชี้แจงเรื่องการประเมินความรู้ความสามารถของสมาชิก

5.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการแก้ไขข้อบังคับของสมาคม ฉบับ พ.ศ.2552 (แก้ไขครั้งที่ 3)

6.แจ้งการย้ายสถานที่ทำงานของสมาคม

7.การตั้งหน่วยกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษา และช่วยเหลือสมาชิก

8.การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ชื่อ 1st Asian Meeting of Aesthetic Surgery And Medicine ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมระหว่าง KCCS (Korean College Of Cosmetic Surgery And Medicine) และ TACS (Thai Academy Of Cosmetic Surgery And Medicine)

9.รับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาจากสมาชิก

ในช่วงแรกที่คณะกรรมการและคณะทำงานชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารก็ต้องขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านต้องมาประชุมใหญ่วิสามัญหลายครั้งในรอบนี้ เพราะอยู่ในช่วงปรับปรุงสมาคมต้องจำเป็นต้องอาศัยมติของสมาชิก เพื่อเดินทางสู่เป้าหมาย คือการให้มีการยอมรับการทำงานด้าน Aesthetic Practice (Cosmetic Surgery and Medicine) อย่างถูกต้อง พร้อมกับการพัฒนางานด้านนี้อย่างเป็นระบบ

ผมและคณะกรรมการพร้อมคณะทำงานต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสำหรับหลายท่านโทรมาบอกว่าติดธุระจริงๆ ไม่สามารถมาได้ทั้งๆที่อยากมาร่วม ต้องไปภายหน้าจะมีการพัฒนาการประชุมใหญ่วิสามัญหรือสามัญ ผ่านระบบสื่อสารเพื่อสมาชิกที่อยู่ไกลจะได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วย

         ขอให้ท่านทั้งหลายในวันนี้ที่มาร่วมกันเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนสมาคมของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับ

ขอแสดงความนับถือ

Picture1

(นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา)

รักษาการนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์

เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

โทร. 081 – 8229664

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นายแพทย์สุรินทร์ พลเสน

โทรศัพท์มือถือ 081 – 8142125

E-mail : amasthailand@gmail.com