drthanawat1

 

 

 

เรียน          สมาชิกที่รักทุกท่านครับ

         สมาคมเรากำลังผลิตสินค้าใหม่ ของแท้ที่มีมาตรฐาน ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเลียนแบบ ผมหมายถึงการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย (Aesthetic Practice) และมีแพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย (Aesthetic Practitioner)

 ประเทศไทยจะมีสินค้า Brand ใหม่หลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่สมบูรณ์โดยสมาคมฯรับรอง แต่การที่จะเริ่มผลิตจากวัตถุดิบ แล้วเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ขั้นตอนต้องใช้เวลามาก ซึ่งทางสมาคมฯก็เตรียมตัวดำเนินการอยู่ แต่เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และความต้องการของตลาด สมาคมฯจึง Short Cut ก่อนโดยเอาสินค้าที่มีอยู่มาตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานแล้วรับรอง ซึ่งหมายถึงการประเมินความรู้ความสามารถของสมาชิก ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.จัดหมวดหมู่สมาชิกชัดเจน (เรียบร้อยแล้ว) โดยใช้ประสบการณ์เป็นตัวกำหนด เพื่อเราจะได้พัฒนาได้ถูก

2.จัดอบรม 7 วิชาที่จะเป็นพื้นฐานต่อไป Basic Knowledge for Aesthetic Practice สมาชิกทุกท่านต้องผ่านการอบรมเหมือนกันหมด (เพราะเราจะต้องถือว่าเป็นวิชาใหม่ทุกคนที่เข้าระบบต้องรู้เหมือนๆกันเพื่อจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน) เริ่ม 8, 13, 17 สิงหาคม 2559

3.สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบขอประเมินตนเอง (วิธีการตามรายละเอียด) สำหรับสมาชิกที่คุณสมบัติยังไม่ครบ ก็รวบรวมให้ครบแล้วยื่นขอประเมินต่อไป (โดยคณะกรรมการจะกำหนดเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกที่สามารถขอยื่นประเมินตนเอง Self Quantification แพทย์ที่เข้าเป็นสมาชิกหลังจากนั้นต้องเข้าอบรมวิชาการแล้ว Qualify เต็มรูปแบบช่วยกันประชาสัมพันธ์แพทย์ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกได้ครับ)

         ผมหวังว่าจะพบสมาชิกทุกท่านในวันที่ 8, 13, 17 สิงหาคม 2559 ในการอบรม Basic Knowledge for Aesthetic Practice

      ด้วยมิตรไมตรีจิต

 Picture1

   (นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา)

รักษาการนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย และ

สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

        โทร. 08 1822 9664